Jaarverslag 2022

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op maandag 6 maart 2023.
Locatie: Grote zaal van de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk.
Aanwezige bestuursleden; Ed Grotenhuis Voorzitter
Ron Krabben Penningmeester
Thea Croese Natuurhistorisch Secretaris
Casper van Dijk Algemeen Bestuurslid
Henk Wiggers Secretaris
Gasten; Sjef Lommen Kandidaat Voorzitter
Michel Eebes Secretaris KNNV Landelijk
Irene Grotenhuis Speciale gast
Aanwezige leden; Louis Jan van den Berg, Fred Bos, Jetty Rodenburg, Wilma van Lochem,
Rody Schöder, E. Esselink, Els van Dijk, Marijke Huysse, Rob Lanjouw,
Bert van Jaarsveld, Ton Reerink, Mario Bekke, Kees Meinderts,
Herman Roebers, Jan Naaldenberg

 1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, met name dhr. Michel Eebes, van harte welkom.

Michel is speciaal voor deze vergadering, helemaal uit Sneek is gekomen.

 1. Mededelingen en Ingekomen stukken.

Er zijn 2 afmeldingen binnen gekomen, van Rianne Maas en Jopie Schreurs.

Verder zijn er geen mededelingen.

 1. Notulen vorige vergadering 4 april 2022.

Er zijn geen op- of aanmerkingen en de voorzitter bedankt Wilma voor het verslag.

 1. Jaarverslag 2022.

Marijke merkt op dat ze de stukken niet op de website kon vinden, volgens Ron staan ze er toch echt wel op. Omdat van alle stukken geprinte exemplaren op de tafels liggen kunnen we toch door.

Er zijn 2 namen niet goed geschreven. De secretaris zal dit in het document wijzigen.

Ed geeft uitleg over de aangeschafte aanhanger en dat we nog wachten op het toegezegde geld. Ed
zal contact opnemen met het SBNL Natuurfonds en vragen wanneer we het geld kunnen verwachten.

Op pagina 10 van dit Jaarverslag staat “zogenaamde werkstee”. Fred vindt dat toch een te magere omschrijving, het mag rustig als een echte Werkstee worden gezien.

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en Ed bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het Jaarverslag.

 1. Verslag van de werkgroepen.

Alle verslagen van de werkgroepen staan in het Jaarverslag. Zie punt 4.

 1. Verslag van de vertegenwoordiging in de verschillende activiteiten en raden waarin de afdeling
  geacht wordt te participeren o.a.:

De Beleidsraad KNNV door Ed Grotenhuis.

Ed heeft een Zoom vergadering bijgewoond. Daarin werd melding gemaakt van de naamsverandering. KNNV stond voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en dat wordt Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging, historische gaat eraf. De toevoeging Veldbiologie blijft.

Marijke vraagt of we wel Koninklijk blijven, Ed antwoord met een Ja.

Verder is men begonnen met het inwinnen van ideeën voor het jubileum van volgend jaar, ze willen weten hoe de afdelingen in het land hierover denken.

Het KNNV Gewest Gelderland door Ed Grotenhuis.

Sinds de Corona is dit gewest zoekende. Het liefst zien ze dat alle Gewestelijke afdelingen tot één Provinciale Gelderse afdeling worden samen gevoegd. We zoeken iemand wie namens onze afdeling daarin zitting wil nemen. Ed zal in de Gagea daarvoor een oproep plaatsen.

Platform Natuur & Landschap Winterswijk door Henk Wiggers.

Na het overlijden van Bernard Harfsterkamp heeft Udo Hassefras (Gebiedsmanager Beheereenheid Achterhoek van Natuur Monumenten) het voorzitterschap op zich genomen.

7 Februari is dit platvorm samen gekomen en Udo heeft hiervan een verslag gemaakt en er liggen printjes op de tafels.

Marijke vraagt of er in dit overleg gesproken is over de plannen om naast de Steengroeve een Museum te bouwen. Henk antwoord dat dit niet is besproken. Dat verbaast Marijke, volgens haar is daar tijdens de vorige ALV op aangedrongen dat men onze weerstand tegen die plek via het Platvorm zou aankaarten. Hierover staat niets in het vorige verslag en dus kon Henk dit niet weten.

Marijke vraagt Henk om dit punt op de agenda te zetten voor het eerst volgende overleg. Dat zal Henk doorgeven. Vanwege vakantie is hij zelf niet aanwezig bij dat overleg en stelt voor dat Marijke dit overleg zal bijwonen. Marijke maakt geen gebruik van dit voorstel.

 1. Financieel verslag 2022.

Ron geef uitleg over de verschillende posten.

Op dit overzicht ontbreken de opbrengsten van de advertentie die in de Gagea staan en het geld van Haarman, van beide moet het geld nog binnen komen.

De donatie van de Rabo bank is lager geworden. Dat komt deels door het grote aantal deelnemers, maar ook door het kleinere aantal stemmers op de KNNV.

Ook de post Route verkoop kan er vanaf. De VVV is gestopt deze routes van ons af te nemen.

De laatste Paddenstoelen cursus heeft meer gekost dan dat die cursus heeft opgeleverd. Dhr. Michel Eebes (secretaris KNNV Landelijk) merkt op dat er voor dergelijke zaken subsidie kan worden aangevraagd bij het KNNV Ger van Zanenfonds. Omdat wij in 2022 al het maximale aantal van 2 keer een bijdrage uit dit fonds hadden ontvangen is het voor de Paddenstoelen cursus niet aangevraagd. Volgens Dhr. Michel Eebes was dat dus wel mogelijk geweest.

Ron gaat via een gerichte brief de leden die de Gagea per post ontvangen benaderen met de vraag of ze voor de porto een extra bijdrage willen doen, of anders de Gagea digitaal willen ontvangen.

Wilma merkt op dat de City post een dubbeltje goedkoper is dan de Post.nl.

Eventueel een gezamenlijk blad samen met het IVN uitgeven behoord ook nog tot de opties en dat aangevuld met een Jaarfolder waarin alle activiteiten van beide verenigingen in staan.

Henk is voor het IVN bezig om uit te zoeken of hij een andere drukkerij kan vinden die tegen een
betere prijs de Gentiaan kan drukken. Wordt vervolgd.

 1. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

Jetty Rodenburg en Mario Bekke hebben thuis bij Ron (onder het genot van Koffie met gebak) de financiële administratie gecontroleerd. Alles was keurig op orde.

Mario benadrukt dat het wel noodzakelijk is dat de toegezegde vergoeding voor de aanhanger op
korte termijn binnen komt.

De voorzitter bedankt Ron en hij krijgt applaus van de aanwezige leden.

Jetty Rodenburg is aftredend en wordt ook door de voorzitter bedankt.

Bert van Jaarsveld biedt zich aan en zal volgend jaar samen met Mario Bekke de kascontrole uitvoeren.

 1. Begroting 2023.

De begroting is na enige toelichting van de penningmeester ook akkoord.

 1. Bestuur mutaties:

Ed Grotenhuis (voorzitter) treedt af. Het bestuur stelt voor om in zijn plaats Sjef Lommen te benoemen.

Er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen en dus wordt Sjef Lommen onder applaus benoemd tot voorzitter van de KNNV afdeling Oost-Achterhoek.

Sjef vindt het een hele eer en omdat hij vorig jaar ook al voorzitter is geworden van het IVN Oost-Achterhoek en kan zo de goede samenwerking met het IVN verder uitbreiden.

Ed wordt algemeen bestuurslid en kan zo de overgang begeleiden.

Sjef stelt wel voor dat Ed deze vergadering verder voorzit.

 1. Verkiezing van afgevaardigden naar de vertegenwoordigende vergadering van de landelijke KNNV.

Omdat zich niemand aanbiedt, zal Ed de vergadering in Assen bijwonen.

 1. Statutenwijziging.

I.v.m. de wet WBTR moeten onze statuten aangepast worden. Om de kosten laag te houden, doen
wij dit gezamenlijk met veel andere KNNV afdelingen.

Deze wet is toegespitst op besturen en moet ons beschermen tegen malversaties.

Ron benadrukt dat hij alleen geen financiële beslissingen kan nemen, hij heeft instemming nodig
van minimaal 1 van de andere bestuursleden.

Wanneer wij met de Statutenwijziging instemmen ligt alles officieel vast.

Marijke vraagt of we in het verleden ook de landelijke voorgestelde statuten volgden, Ed antwoord
met een ja.

Met handopsteken is iedereen voor.

 1. Jaarplan 2023.

De secretaris heeft deze nooit ontvangen en dus ook niet geprint. Omdat het Jaarplan ook niet
digitaal beschikbaar is wordt dit agendapunt verder niet behandeld.

 1. Samenwerkingsverband met IVN Oost-Achterhoek.

De laatste jaren zijn wij, met instemming van de algemene vergadering, steeds verder gegaan met
onze samenwerking met het IVN afdeling Oost-Achterhoek.

Nu ligt er voor onze twee afdelingen een concreet samenwerkingsplan op tafel.

Ed heeft overleg gehad met de Landelijke voorzitter en die ziet, mits het 2 juridisch gescheiden verenigingen blijven, met een gescheiden boekhouding en een eigen ALV, geen probleem.

Mario vraagt of voor beide verenigingen het dezelfde bestuursleden mogen zijn. Antwoord van Ed is ja. Dezelfde bestuursleden en gezamenlijke vergaderingen met alle werkgroepen, zoals dat al bij het IVN wordt gedaan is wenselijk en komt de samenwerking ten goede.

Steeds meer Werkgroepen werken al meer en meer samen en Ed benadrukt nog maar een keer dat alles via de weg der geleidelijkheid zal verlopen.

In dat kader wil Ron er naar toe werken om de contributie van de 2 verenigingen meer naar elkaar
toe te trekken, nu zit daar nog een verschil tussen van € 7,- en dat is voor nieuwe leden een reden
om voor een lidmaatschap van de het IVN te kiezen.

Met handopsteken gaan alle aanwezigen akkoord met de door Jan Dirk Focker beschreven Samenwerkingsovereenkomst.

 1. Rondvraag.

Mario benadrukt nog maar een keer dat het noodzakelijk is dat de toegezegde vergoeding voor de aanhanger op korte termijn binnen komt.

Ook lijkt het Mario wenselijk dat we uitzoeken of een gezamenlijk blad met het IVN haalbaar is.

Ed is bang dat we dan onze plaatselijke adverteerders kwijt raken.

Marijke vraagt of er meer werk kan worden gemaakt van de Website, veel kan volgens haar beter.

Ron merkt op dat Casper vorig jaar bij haar op bezoek is geweest om alles wensen door te spreken en dat die wensen allemaal zijn verwerkt.

Volgens Marijke staan oude stukken onder het kopje “Nieuw” dat moet worden aangepast. Ook staan de laatste uitgaves van de Gagea er nog niet op. Wilma sluit zich hier bij aan, zij ergert zich er ook aan.

Volgens Thea zijn Websites altijd in ontwikkeling en roept iedereen op om Input aan te leveren, zoveel als mogelijk moet iedereen hieraan mee werken. Volgens Marijke is er wel input maar wordt er niets mee gedaan.

Marijke vindt het jammer dat er as zaterdagmiddag 3 verschillende activiteiten zijn. Namelijk een middag met de Plantenwerkgroep, een Thema middag en Natuurbeheer. We gaan er aan werken om dit beter tussen de verschillende werkgroepen af te stemmen.

Als laatste voor dit agendapunt vraagt Sjef aan Ed om deze ALV af te sluiten en gelijk weer een nieuwe ALV te openen.

Na 37 jaar voorzitterschap sluit Ed, met een laatste hamerslag deze Algemene Leden Vergadering.

 1. Sluiting.
  Afscheid van Ed Grotenhuis als voorzitter van de KNNV afdeling Oost-Achterhoek.
  Sjef Lommen.

Sjef spreekt de aanwezigen, en in het bijzonder Ed toe. Hij schetst in het kort zijn loopbaan in het onderwijs en dat hij “grote schoenen” moet vullen om Ed, met al zijn kennis over de natuur, op te volgen. Sjef vindt zich een ander persoon en geeft aan niet over dezelfde feitelijke natuurkennis te beschikken.

Maar Sjef heeft er zin in en is dankbaar voor het vertrouwen dat de aanwezige leden in hem stellen.

Sjef heeft veel bestuurlijke ervaring en dat komt hem met de beoogde verregaande samenwerking
met het IVN goed van pas. Ook is hij blij dat Ed als bestuurslid aanblijft en zo het bestuur gevraagd
en ongevraagd van advies kan dienen.

Namens het bestuur overhandigd Sjef aan Ed een mooi boekje met foto’s die in de afgelopen jaren
van Ed zijn gemaakt.

Voor Irene, de echtgenote van Ed heeft Sjef een mooi bakje met voorjaarsbloemen.

Beide cadeau’s zijn door Thea Croese gemaakt.
Michel Eebes.

Michel verzoekt Ed om naar voren te komen. Michel zit nog maar kort in het Landelijke bestuur en kende Ed nog niet goed maar vond een afscheid na 37 jaar voorzitterschap reden genoeg om namens het Landelijke Bestuur onze ALV bij te wonen.

Ed werd door het Landelijke Bestuur gewaardeerd voor het vele werk dat hij voor de KNNV in al die jaren heeft gedaan. Een afdeling goed leiden kan soms een heel gevecht zijn.

En Winterswijk is een zeer mooi gebied dat een goede afdeling verdient en Michel verwacht dat de, mede door Ed, in gang gezette samenwerking met het IVN daar zeker aan zal bijdragen.

Onder applaus van alle aanwezigen spelde Michel bij Ed de Denkema-penning op. Het is een bescheiden penning, maar er staat KNNV op en dat is belangrijk.
Fred Bos.

Net als Ed is Fred al vele jaren lid en in die lange tijd hebben de heren heel veel en allerlei verschillende zaken samen voor de KNNV gedaan.

Na een uitvoerige opsomming van de vele (gezamenlijke) “avonturen” overhandigt Fred namens het bestuur een Cadeaubon. Ed is er erg blij mee.

Ook krijgt Ed nog een Gouden Paddenstoel. Ook deze creatie is door Thea verzorgd.
Ed Grotenhuis.

Ed bedankt iedereen, “hij heeft het altijd met plezier gedaan” en sluit ook deze ALV.
Sjef nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje, het was nog een gezellig samenzijn.

Denkemapenning